Hva vi tror på

 

BIBELEN – GUDS ORD
Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral. 2. Tim 3,16; Joh 17,17; Heb 4,12

TREENIGHETEN
Vi tror på den treene Gud - Far, Sønn og Den Hellige Ånd.
Matt. 28,19; Ef 4,4-6

SKAPELSEN
Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom kvinne og mann som den naturlige rammen for samliv. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk. Gud fortsetter å fornye sitt skaperverk, og en dag skal han nyskape hele verden. 1. Mos 1,1. 26-27; Sal 8; Sal 19,1-3; Sal 33,9; Jer 1,5; Rom 8,18-23; Åp 21,1-4

JESUS KRISTUS OG FELLESSKAP MED GUD
Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro.
Rom 10,9-10; Fil 2,5-11; Joh 1,12; Ef 2,8

DEN HELLIGE ÅND
Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære, slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus.
Matt 3,11; Apg 2,1-4; Apg 1,8; 1. Kor 12, 7-11; Gal 5,22; 2. Kor 3,18; Rom 12,1-2

DÅP
Vi tror at dåpen er en god samvittighets pakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn.
Matt 28,18-20; Mark 16,16; Apg 10, 47-48; Kol 2,12; Rom 6,4-5, 1. Pet 3,21

Powered by Cornerstone